Kako resiti poslovne probleme?

Home Forumi Pitanja i odgovori Kako resiti poslovne probleme?

Ova tema sadrži 7 odgovora, ima 4 glasa i poslednji put je ažurirana od strane Natasa Natasa 4 godine ranije.

Gledanje 1 članaka - 1 do 8 (od 8 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #13833
  Natasa
  Natasa
  Član

  Svi preduzetnici ili osnivaci privrednog drustva cesto dodju do nekih prepreka koje sami ne mogu da rese.Takodje postoje i oni koji bi zeleli da se upuste u poslovne vode ali nisu dovoljno informisani.Ovu temu otvaram kao mesto gde cemo zainteresovanim licima davati strucne odgovore na temu koja ih zanima.Molim Vas da pitanja budu u vezi Racunovodstva, pojedinih knjizenja,radnih odnosa, poreskog konsaltinga, ugovora, osnivanja privrednih drustava i preduzeticnih radnji i sl.Stojim Vam na raspolaganju.

  #13838
  Stefan
  Stefan
  Član

  Odlicna tema :).. tu mi je uvek potrebna pomoc strucnog lica.

  Bas sam ovih dana u jednoj nedooumici pa cete mozda vi znate da mi pomognete. U toku su velike promene sa ovim elektronskim prijavama i preduzetnicima koji prelaze na samooporezivanje. Video sam da je otvoreno i promenjeno dosta uplatnih racuna za poreze i doprinose. Ono sto me zanima jeste da li su se promenili uplatni racuni za preduzetnike koji nisu presli na samooporezivanje? U pitanju su racuni na koje preduzetnik placa svoje poreze i doprinose, ne za zaposlene.

  Hvala unapred ;-)

  #13916
  Natasa
  Natasa
  Član

  Novi uplatni računi za poreze i doprinose u primeni od 01.01.2014. godine

  Porez na prihode od samostalne delatnosti koji se plaća prema stvarno utvrđenom prihodu samooporezivanjem

  840-711123843-39

  Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje utvrđeni samooporezivanjem i doprinosi na ličnu zaradu preduzetnika

  840-721342843-83 račun za doprinos za pio

  840-721351843-49 račun za doprinos za zdravstveno osiguranje

  840-721361843-22 račun za doprinos za osig. Za slučaj nezaposlenosti

  840-711111843-52 račun za porez na zarade

  #13917
  Natasa
  Natasa
  Član

  Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u primeni od 30. maja 2013. godine, uvedena je mogućnost isplate lične zarade preduzetnika, koja se oporezuje prema pravilima koja važe za zarade zaposlenih.

  Dakle, ako se preduzetnik tako opredeli, može da definiše novčani iznos koji će isplatiti i evidentirati u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećano za pripadajuće obaveze iz zarade (porez na zarade po stopi od 10% i doprinosi u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje). Osnovica poreza na ličnu zaradu preduzetnika utvrđuje se prema pravilima koja se primenjuju kod zarade zaposlenih. To znači da se osnovica za porez na zarade umanjuje za neoporeziv iznos od 11.000 dinara, dok se osnovica za doprinose ne umanjuje za taj iznos.

  Preduzetnik koji nije osiguran po drugom osnovu, plaća sledeće javne prihode:

  Porez na zarade – 10%;

  Doprinos za PIO – 24%;

  Doprinos za zdravstveno osiguranje – 12,3%;

  Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti – 1,5%.

  Preduzetnik koji je osiguran po drugom osnovu, plaća sledeće javne prihode:

  Porez na zarade – 10%;

  Doprinos za PIO – 24%.

  Prema tome, preduzetnik koji je zaposlen tj. osiguran po drugom osnovu, nema obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti. U vezi sa tim, skrećemo pažnju da u propisanom obrascu (PP OD-P) nije predviđena mogućnost označavanja kategorije preduzetnika (da li jeste ili nije osiguran po drugom osnovu), za razliku od obrasca PP OD-O (za osnivače privrednih društava), u kojem je predviđeno zaokruživanje jedne ili druge opcije. Međutim, nezavisno od tog propusta u obrascu, prema našem mišljenju, primenjuju se prethodno navedena pravila.

  Preduzetnik koji se ne opredeli za isplatu lične zarade, nije obveznik poreza na zarade, dok doprinose plaća na oporezivu dobit (u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje), kao što je bilo propisano ranijih godina.
  1. OBAVEŠTENJE O ISPLATI LIČNE ZARADE

  Preduzetnici koji su bili registrovani pre 1. jula 2013. godine, a odlučili su se da isplaćuju ličnu zaradu, trebalo je da podnesu obaveštenje o isplati lične zarade nadležnom poreskom organu, najkasnije do kraja juna.

  Preduzetnici koji su započeli, odnosno započnu obavljanje samostalne delatnosti u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine i opredele se da isplaćuju ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje, o tome pisanim putem obaveštavaju nadležni poreski organ, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar kod Agencije za privredne registre (u skladu sa članom 14. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom o plaćenom porezu po odbitku).

  Obaveštenje o isplati lične zarade sadrži podatke o poreskom obvezniku, i to: ime i prezime preduzetnika, JMBG, PIB radnje, matični broj i sedište radnje, kao i mesec počev od kojeg isplaćuje ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje.

  Prema članu 15. navedenog pravilnika, preduzetnik koji se opredelio da isplaćuje ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje utvrđuje poresku obavezu samooporezivanjem zaključno za poslednji mesec poreskog perioda u kome obavlja delatnost. Suština ove odredbe je da preduzetnik (koji se opredelio za isplatu lične zarade, a samim tim i za samooporezivanje) ne može u toku godine da menja princip oporezivanja. Dakle, preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, a time i za utvrđivanje poreza principom samooporezivanja, ne može da odustane od toga u toku godine. Pri tom, napominjemo da je ovo pravilo od značaja samo za drugu polovinu 2013. godine, jer od 1. januara 2014. godine svi preduzetnici će porez na prihode od samostalne delatnosti utvrđivati samooporezivanjem, dok će o isplati lične zarade samostalno odlučivati i posle 1. januara 2014. godine.
  2. OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA OBRASCIMA PP OPJ I PP OD-P

  Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade tj. kome je osnovica doprinosa mesečni iznos lične zarade iz člana 22. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana, dužan je da podnosi poresku prijavu za obračun doprinosa na novom obrascu PP OD-P, kao i poresku prijavu za obračun poreza na zarade na obrascu PP OPJ.

  Ovi obveznici dužni su da prilikom svake isplate lične zarade kao svog mesečnog ličnog primanja uvećane za pripadajuće obaveze iz zarade (u daljem tekstu: lična zarada), istovremeno sa isplatom lične zarade saglasno zakonu, izvrše obračun i plaćanje doprinosa i podnesu Poreskoj upravi poresku prijavu u roku koji je propisan Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA).

  Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao ni novim pravilnicima o poreskim prijavama, nije propisan rok u kojem je preduzetnik dužan da izvrši isplatu lične zarade, odnosno obračuna doprinose. Rok iz ZPPPA na koji upućuje prethodno citirana odredba je rok od 5 dana po isteku meseca, posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu. Međutim, ovaj rok se ne odnosi na obavezu obračuna doprinosa, već na obavezu dostavljanja poreske prijave za isplate koje su (i ako su) izvršene u prethodnom mesecu.

  Nezavisno od toga što pitanje roka isplate lične zarade nije precizno uređeno, mišljenja smo da, preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, treba da obračuna doprinose, kao i porez na zarade najmanje jednom mesečno, a da navedene poreske prijave (PP OD-P i PP OPJ) dostavi nadležnom poreskom organu do 5. u mesecu za prethodni mesec (npr. do 5. avgusta za isplaćenu ličnu zaradu u julu).
  3. IZNOS LIČNE ZARADE PREDUZETNIK SAMOSTALNO ODREĐUJE

  Preduzetnik koji se opredeli(o) za isplatu lične zarade, samostalno određuje iznos mesečne lične zarade, s tim da osnovica za doprinose ne može da bude niža od najniže, niti viša od najviše mesečne osnovice.
  4. ISPLATA LIČNE ZARADE NIJE ISTO ŠTO I ISPLATA DOBITI

  Preduzetnik koji se opredeli(o) za isplatu lične zarade, ima obavezu plaćanja poreza na zarade i pripadajućih doprinosa po tom osnovu, u skladu sa prethodnim objašnjenjima. Međutim, nezavisno od isplate lične zarade, preduzetnik i dalje ima pravo da podiže novac sa poslovnog računa na ime dobiti, materijalnih troškova i za druge svrhe, u skladu sa Zakonom o platnom prometu.

  Posebno napominjemo da preduzetnik, koji podiže novac sa računa po osnovu dobiti (iz ranijeg ili tekućeg perioda), nema obavezu plaćanja bilo kakvih javnih prihoda u momentu isplate. Dakle, preduzetnik može da isplati ličnu zaradu od npr. 22.000 dinara (bruto ili neto) i po tom osnovu obračuna porez na zarade i pripadajuće doprinose, a da istovremeno podigne sa računa na ime dobiti npr. 5.000.000 dinara (bez plaćanja bilo kog javnog prihoda).

  Dakle, vrlo ja važno da poreski obveznici, ali i poreski inspektori, budu svesni da isplata lične zarade nije isto što i isplata dobiti, jer je poreski tretman različit. Da bi se izbegli eventualni nesporazumi, savetujemo da preduzetnici donose odluku o isplati lične zarade, kojom će utvrditi iznos te zarade. Ova odluka može da se menja iz meseca u mesec, a može i da se primenjuje u dužem periodu, odnosno dok preduzetnik ne donese novu.
  5. UPLATNI RAČUNI

  Porez na zarade i pripadajuće doprinose, preduzetnik koji nije osiguran po drugom osnovu, uplaćuje na sledeće račune:

  840 – 711111843 – 52 – Porez na zarade;

  840 – 721313843 – 74 – Doprinos za PIO za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos;

  840 – 721323843 – 47 – Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji;

  840 – 721331843 – 06 – Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos.

  Preduzetnik koji je osiguran po drugom osnovu, porez na zarade i doprinose za PIO uplaćuje na sledeće račune:

  840 – 711111843 – 52 – Porez na zarade;

  840 – 721419843 – 40 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica, koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno osigurani su po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave.

  U pozivu na broj odobrenja, za sve navedene uplatne račune, upisuju se: kontrolni broj, šifra opštine (prema sedištu preduzetnika) i PIB isplatioca (preduzetnika). Kontrolni broj se, po modelu 97, izračunava na osnovu šifre opštine i PIB-a preduzetnika.

  #13928

  konsultantske usluge…može, što da ne.

  #13980
  Natasa
  Natasa
  Član

  Mislim da u vreme trancicije,besplatna i strucan savet dobro dodje.

  #14377

  Ne razmisljati o problemima, nego o resenjima :)

  #14423
  Natasa
  Natasa
  Član

  Ako nema problema, nema ni resenja problema:)

Gledanje 1 članaka - 1 do 8 (od 8 ukupno)

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.