Uslovi korišćenja

21. maj, 2018. godine

Ovi uslovi korišćenja /u daljem tekstu: Uslovi/ određuju Vaš pristup i upotrebu sajta kakopedija.com /u daljem tekstu: Servis/. Pristupanjem ili upotrebom Servisa, automatski prihvatate ove Uslove. Ne pristupajte i/ili ne koristite Servis ukoliko ne želite ili ste sprečeni iz bilo kog razloga da budete obavezani ovim Uslovima.

1. DEFINICIJE
A. Strane
„Vi“ i „Vaš“ se odnose na Vas kao korisnika Servisa. „Korisnik“ je svako ko pristupa, vrši pretragu, unosi, popunjava, poziva se, ili na bilo koji drugi način koristi Servis.

B. Sadržaj
„Sadržaj“ podrazumeva tekst, slike, fotografije, audio, video, lokacijske podatke, i sve druge forme podataka ili komunikacije. „Vaš Sadržaj“ podrazumeva Sadržaj koji vi dostavite, kao što su članci, ocene, kritike, pozivi, prijave, poruke ili informacije koje Vi javno prikazujete ili prikazujete u okviru Vašeg naloga. „Korisnički Sadržaj“ podrazumeva Sadržaj koji korisnici podnose ili prikazuju preko ili u vezi sa Servisom. „kakopedija.com Sadržaj“ podrazumeva Sadržaj koji mi kreiramo i činimo dostupnim u vezi sa Servisom. „Sadržaj Treće Strane“ podrazumeva sadržaj koji potiče od trećih strana različitih od kakopedija.com i njegovih korisnika, koji je učinjen dostupnim u vezi sa Servisom. „Sadržaj Sajta“ podrazumeva ceo sadržaj koji je učinjen dostupnim u vezi sa Servisom, uključujući Vaš Sadržaj, Korisnički Sadržaj, Sadržaj Treće Strane i kakopedija.com Sadržaj.

C. kakopedija.com entiteti
„kakopedija.com Entiteti“ podrazumevaju njihove vlasnike, osnivače, afilijacije, podružnice, bilo koju povezanu kompaniju, isporučioce, vlasnika licence i partnere, kao i zaposlene, menadžment, agente i ovlašćene predstavnike.

2. IZMENE USLOVA
kakopedija.com zadržava pravo da povremeno promeni ili izmeni ove Uslove. O izvršenim promenama ili izmenama ovih Uslova, ćemo Vas obavestiti na način da će revidirana verzija ovih Uslova biti postavljena na web stranici kakopedija.com, i na vrhu ove stranice objavićemo datum poslednje verzije koja je sačinjena. Preporučujemo da ovu stranu posećujete na redovnoj bazi, zato što će svaka revidirana verzija ovog dokumenta biti za Vas pravno obavezujuća.
Automatski prihvatate da ste saglasni da Vaša kontinuirana upotreba i korišćenje Servisa na bilo koji način, posle bilo koje objavljene izmene ili dopune ovih Uslova, označava Vaš pristanak na izvršene izmene/dopune.

3. KORIŠĆENJE SERVISA
A. Pravo
Za pristup ili korišćenje Servisa, morate biti stariji od 18 godina i da imate potrebnu pravnu sposobnost da se obavežete na ove Uslove. Nemate pravo pristupa ili korišćenja Servisa ako ste naša konkurencija ili Vam je prethodno zabranjen pristup i korišćenje Servisa sa naše strane ili ste po sopstvenom izboru zatvorili svoj nalog.
B. Dozvola za korišćenje Servisa
Garantujemo Vam dozvolu za korišćenje Servisa u skladu sa ograničenjima i definisanim pravilima datim u ovim Uslovima. Vaša upotreba Servisa je na isključivu sopstvenu odgovornost i rizik, uključujući i rizik da možete biti izloženi Sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan, netačan, optužujuć/podložan prigovoru, ili na drugi način neprikladan.
C. Dostupnost Sajta
Servis može biti modifikovan, ažuriran, prekinut, suspendovan ili u potpunosti van funkcije u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti kakopedija.com Entiteta.
D. Korisnički nalog
Morate kreirati nalog i obezbediti određene informacije o sebi, u cilju korišćenja određenih funkcionalnosti Servisa. Odgovorni ste za održavanje u tajnosti Vaše šifre za pristup nalogu. Takođe ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dogode u vezi sa vašim nalogom. Saglasni ste da nas obavestite bez odlaganja o bilo kakvom neautorizovanom korišćenju Vašeg naloga. Zadržavamo pravo da zatvorimo Vaš nalog u bilo koje vreme i iz bilo kog ili nikakvog razloga.
Predviđena su dva tipa naloga:
i. „Lični nalog“ je nalog samo za Vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Prilikom kreiranja Ličnog naloga tražimo da obezbedite potpune i precizne podatke o sebi da bi kreiranom nalogu obezbedili svoj kredibilitet. Zabranjeno je lažno predstavljanje, uzimanje tuđeg identiteta, kreiranje ili upotreba naloga za bilo koga drugog, dostavljanje tudje e-mail adrese, kreiranje višestrukih Ličnih naloga i svaka druga zloupotreba ili netačno predstavljanje. U slučaju korišćenja pseudonima, obratite pažnju da Vas drugi ipak mogu identifikovati ako ste npr. ubacili identifikacione podatke u svojim prikazima, recenzijama i sl, ako koristite iste informacije o nalogu na drugim sajtovima, ili dozvoljavate drugim sajtovima da dele informacije o Vama sa kakopedija.com.
ii. „Poslovni Nalog“ je nalog koji se isključivo koristi za predstavljanje Vašeg poslovanja u vezi sa Servisom. Da bi kreirali ili ažurirali Poslovni Nalog, morate biti ovlašćeni predstavnik Vaše firme, i morate obezbediti potpune i precizne podatke o sebi i firmi, uključujući i odgovarajuću fotografiju/logo kompanije i sl. da bude postavljena u vezi sa Vašim Poslovnim Nalogom. Zabranjeno je davanje tuđe e-mail adrese. Ako niste više ovlašćena osoba predmetne firme, morate odmah zatvoriti nalog.
E. Komunikacija sa kakopedija.com i drugim korisnicima
Kreiranjem naloga, saglasni ste da primate određene informacije, poruke, obaveštenja i sl. u vezi sa Servisom. Na primer, poruke, pohvale od drugih korisnika, obaveštenja kakopedija.com, obaveštenja o određenim događanjima i sl. Možete se odjaviti od svih informacija i obaveštenja, osim razmene komunikacije sa v vezano za korišćenje servisa.

4. PRIVATNOST PODATAKA
Kompletnu politiku privatnosti pročitajte ovde.

5. SADRŽAJ
A. Odgovornost za Vaš Sadržaj
Isključivo je Vaša odgovornost za sopstveni Sadržaj koji postavljate, pa od trenutka kad je isti objavljen, ne može uvek biti povučen. Preuzeli ste sav rizik u vezi sa Vašim Sadržajem, uključujući bilo čije oslanjanje na kvalitet, tačnost, pouzdanost istog, ili bilo koje otkrivanje informacija od Vas lično ili iz Vašeg Sadržaja, koje Vas može identifikovati. Garantujete da posedujete ili da imate neophodne dozvole da koristite ili da ovlastite drugog za korišćenje Vašeg Sadržaja kao što je ovde opisano. Nije dozvoljeno impliciranje da je Vaš Sadržaj u bilo kom smislu sponzorisan, podržan ili odobren od kakopedija.com.
Možete se izložiti odgovornosti za npr. da Vaš Sadržaj sadrži materijal koji je lažan, namerno dovodi u zabludu, neproveren, krši bilo koje pravo trećih lica, uključujući i autorsko pravo, žig, patent, poslovnu tajnu, moralno pravo, privatnost, neka druga prava intelektualne svojine ili svojinskog prava; sadrži materijal koji je nezakonit, uključujući i govor mržnje, pornografiju, eksploatiše ili na drugi način šteti maloletnika ili krši ili propagira kršenje bilo kog zakona ili podzakonskog akta.
B. Naše pravo korišćenja Vašeg Sadržaja
Dozvoljeno nam je korišćenje Vašeg Sadržaja na različite načine, uključujući javno postavljanje, reformatiranje, uključivanje u reklamne svrhe, propagandni materijal i slično, kreiranje izvedenih radova iz istog, promovisanje istog, distribuiranje, i dozvoljavanje drugima da učine isto u vezi sa njihovim web sajtovima i medija platformama /u daljem tekstu: Ostali mediji/. U skladu sa navedenim, ovim nam neopozivo garantujete svetsku, neisključivu, bez naknade, sa mogućnošću podlicenciranja, prenosivu licencu/pravo da koristimo Vaš Sadržaj za bilo koje svrhe. Takodje, neopozivo garantujete korisnicima Servisa i Ostalih medija pravo da pristupaju Vašem Sadržaju u vezi sa njihovim korišćenjem Servisa i Ostalih medija. Neopozivo se odričete od bilo kakvih zahteva i tvrdnji moralnih prava ili pripisivanja u vezi sa Vašim Sadržajem, od kakopedija.com i njegovih Korisnika.. Pod „korišćenjem“ misli se na korišćenje, kopiranje, predstavljanje javnosti, objavljivanje, distribuciju, modifikacije, prevodi, i proizvodnju izvedenih radova iz Vašeg Sadržaja.
C. Vlasništvo
Nije dozvoljeno vršiti modifikacije, reprodukcije, distribuciju, kreiranje izvedenih dela ili adaptacija, ili javno objavljivanje ili na bilo koji način eksploatisanje kakopedija.com Sadržaja u celosti ili delimično, izuzev ako je izričito odobreno od strane kakopedija.com. Izuzev ako je izričito i nesumnjivo dato ovde po ovim Uslovima, ne garantujemo nikakva izričita ili pretpostavljena prava, i sva prava na ili iz Servisa i kakopedija.com Sadržaja su zadržana.
D. Reklamiranje
kakopedija.com može javno objavljivati oglasne poruke i druge informacije prilagođene ili uključene u Vaš Sadržaj. Ovo Vam ne daje pravo ni na kakvu nadoknadu. Način, model i obim ovakvog oglašavanja je predmet promene, bez potrebe prethodnog obaveštavanja.
E. Ostalo
Zadržavamo pravo da uklonimo privremeno ili trajno, sakrijemo, redigujemo, objavimo ili ponovo postavimo Korisnički Sadržaj po potrebi i po sopstvenom izboru, bez prethodnog obaveštavanja. Npr. možemo da uklonimo Vaš prikaz ako smatramo da krši određena pravila. Nemamo nikakvu obavezu da sačuvamo ili da Vam obezbedimo kopiju Vašeg Sadržaja, niti garantujemo bilo kakvu poverljivost u vezi sa Vašim Sadržajem.

6. OGRANIČENJA
kakopedija.com nema nikakvu obavezu da sprovede primenu ovih Uslova u Vaše ime, protiv bilo kog drugog korisnika. Ukoliko smatrate da je bilo koji korisnik prekršio ove Uslove, podržavamo da nam se obratite bez odlaganja, ali zadržavamo pravo da navedeno ispitamo i preduzmemo/ne preduzmemo odgovarajuće aktivnosti po sopstvenom izboru.
A. Izričito izjavljujete da ste saglasni da nećete na bilo koji način koristiti Servis (navedeno podrazumeva i da drugima nećete pomagati ili omogućavati da koriste Servis na opisani način) tako da se:
i. Prekrše pravila o postavljanju sadržaja, npr. pisanjem netačnog lažnog ili inkriminišućeg prikaza, prikaza o poslovanjima sa drugima, pisanja prikaza na osnovu plaćene naknade bilo direktno ili indirektno od strane firme koja se ocenjuje odnosno čiji prikaz se daje;
ii. Prekrše bilo koja prava treće strane, uključujući poverljivost informacija, autorsko pravo, zaštitni znak, patent, moralno pravo, tajnost, pravo publikovanja, ili bilo koje drugo intelektualno i svojinsko pravo;
iii. Preti, prati, ošteti ili uznemiravaju drugi, ili promoviše netrpeljivost i diskriminacija;
iv. Promoviše poslovni ili komercijalni poduhvat ili događaj ili na bilo koji način koristi Servis za komercijalne potrebe, osim u vezi sa Poslovnim Nalogom i na način eksplicitno dozvoljen od strane kakopedija.com;
v. Šalje bulk e-mail, istraživanja, upitnici, ankete ili bilo koji drugi vid masovnih poruka, bez obzira da li su komercijalne ili nekomercijalne prirode; učestvuje u spaming-u ključnih reči, ili na drugi način pokuša da se utiče na rezultate pretrage Servisa ili web sajtova trećih lica;
vi. Traže lične informacije od maloletnika, ili postavlja ili prosleđuje pornografski materijal; ili
vii. Prekrši bilo koje primenljivo pravo/zakonske i podzakonske propise.
B. Takođe izričito izjavljujete da ste saglasni da nećete na bilo koji način učiniti sledeće aktivnosti (navedeno podrazumeva i da drugima nećete pomagati ili omogućavati da koriste Servis na opisani način)i to:
i. Prekršiti ove Uslove;
ii. Modifikovati, adaptirati, prisvojiti, reprodukovati, distribuirati, prevoditi, kreirati izvedena dela ili adaptacije, ili javno objaviti, prodavati, ili na bilo koji način eksploatisati Servis ili Sadržaj Sajta /koji nije Vaš Sadržaj/, osim na način izričito dozvoljen od strane kakopedija.com;
iii. Koristiti bilo koju aplikaciju ili drugi automatizovani uređaj u smislu procesiranja ili pristupanja, traženja, izvlačenja, indeksiranja bilo kog dela Servisa i Sadržaja Sajta;
iv. Izvršiti reverzni inženjering bilo kog dela Servisa;
v. Ukloniti ili modifikovati bilo koje autorsko pravo, robnu marku, zaštitni znak ili drugu oznaku o svojinskom pravu koje se pojavljuje na bilo kom delu Servisa i bilo kom materijalu izrađenom u vezi sa Servisom;
vi. Snimati, procesirati, uništavati ili čuvati informacije o drugim korisnicima;
vii. Pristupati, povlačiti ili indeksirati bilo koji deo Servisa u svrhe izrade ili popularizacije pretražujuće baze podataka o poslovnim prikazima;
viii. Reformatirati ili frejmovati bilo koji deo Servisa;
ix. Preduzimati bilo koju akciju koja nameće ili može da nametne, po našoj sopstvenoj proceni, neopravdano ili disproporcionalno veliko postavljanje na kakopedija.com infrstukturnu tehnologiju ili na drugi način zahtevati prekomerne zahteve utroška saobraćaja za Servis;
x. Pokušavati da se neautorizovano pristupi Servisu, nalozima korisnika, kompjuterskim sistemima ili mreži povezanoj sa Servisom, kroz hakovanje, uništavanje šifri, ili bilo šta drugo;
xi. Upotrebljavati Servis ili bilo koji Sadržaj Sajta za ubacivanje kompjuterskih virusa, defekata i sl.;
xii. Upotrebljavati bilo koji uređaj, softver ili proces kojima se ometa pravilan rad Servisa, ili na drugi način pokušava ometanje valjanog funkcionisanja Servisa;
xiii. Upotrebljavati Servis u cilju povrede sigurnosnih sistema bilo koje mreže, krekovanja šifri ili sigurnosnih enkriptovanih kodova; prekidati ili ometati sigurnost ili na drugi način nanositi štetu Servisu ili Sadržaju Sajta; ili
xiv. Vršiti uklanjanje, onemogućavanje, nanošenje štete ili na drugi način ometanje bilo kog dela sigurnosne funkcionalnosti Servisa, funkcionalnosti koja sprečava ili zabranjuje upotrebu ili kopiranje sadržaja Sajta, ili funkcionalnosti koja sprovodi ograničenja upotrebe Servisa.
Gore pomenuta ograničenja se primenjuju u obimu dozvoljenom zakonom. Saglasni ste da ne postupate u suprotnosti sa istim /iako su dozvoljena zakonom/ bez 30. dnevnog prethodnog obaveštenja upućenog kakopedija.com, zajedno sa bilo kojom razumnom informacijom koja nam je potrebna da bi nam se pružila mogućnost da obezbedimo alternativna rešenja ili Vas na drugi način obezbedimo po našoj sopstvenoj proceni.

7. ODRICANJE I OGRANIČENJA OD ODGOVORNOSTI
Ovaj odeljak se odnosi na ograničenje od odgovornosti kakopedija.com i njegovih podružnica, afilijacija, davalaca licence tj. kakopedija.com entiteta. Svaka od donjih tačaka se primenjuje u maksimalnom obimu dozvoljenom zakonom. Ništa od dole navedenog nema intenciju da ograniči bilo koje pravo koje možete imati, a koje nije zakonom limitirano.
A. Servis je dostupan na bazi „kakav jeste“. Vaša upotreba Servisa je po sopstvenom izboru i riziku.
B. kakopedija.com entiteti ne čini nikakve zahteve, tvrdnje ili obećanja za bilo koji gubitak ili štetu koji mogu proizići iz ponašanja trećih strana. U skladu sa navedenim, kakopedija.com entiteti nisu odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koja može proizaći iz aktivnosti, uključujuči, na primer, ako drugi korisnik zloupotrebi vaš sadržaj ili identitet, ili ako ste imali negativno iskustvo sa nekim od biznisa navedenih u servisu.
C. kakopedija.com entiteti ne čine nikakve zahteve ili obećanja o kvalitetu, tačnosti, pouzdanosti o rejtinzima, spiskovima biznisa, ocenama, prikazima, ili o sigurnosti i zaštitnim merama servisa. u skladu sa navedenim, oceni.rs entiteti vam nisu odgovorni za gubitak ili štetu koja može nastati u vezi sa oslanjanjem na prethodno navedene stavke.
D. kakopedija.com entiteti izričito se ograničavaju od svih garancija, bilo direktnih ili pretpostavljenih, uključujući implicirane trgovačke garancije, sposobnosti za posebnu namenu, i slično.
E. isključivo i jedino pravo koje imate i pravni lek u slučaju nezadovoljstva servisom ili bilo kojeg dela, je prestanak i prekid pristupa ili korišćenja servisa.
F. kakopedija.com entiteti se ograničava na maksimalnu ukupnu štetu za vaš gubitak ili štetu koju pretrpite u vezi sa servisom ili ovim uslovima na veći iznos od ponuđenih (i) iznosa ako je plaćen bilo kom kakopedija.com entitetu u vezi sa servisom u 12 meseci pre akcije koja inicira odgovornost, ili (ii) 10,000 dinara.
G. kakopedija.com entiteti nisu odgovorni za bilo koju (i) indirektnu, specijalnu, slučajnu kaznenu, primerenu, ili posledičnu štetu (ii) gubitak zarade, (iii) prekid poslovanja, (iv) gubitak ili štetu reputacije trećih strana, ili (v) gubitak informacija ili podataka.

8. PRAVILNICI I POLITIKA
A. Pravila o Sadržaju
Opšte odredbe: nije dozvoljeno postavljanje nedoličnog Sadržaja, kao što su pretnje, uznemiravanja, govor mržnje i sl. Ukoliko nemate Poslovni nalog, nije dozvoljeno korišćenje Servisa u cilju promocije nečijeg poslovanja. Nije dozvoljeno otkrivanje informacija o drugim korisnicima, osim ukoliko imate njihovu izričitu dozvolu. Nije dozvoljeno ostavljanje tudjeg sadržaja, odnosno povreda bilo čijeg autorskog prava odnosno prava intelektualne svojine. Sav sadržaj postavljatge na Vašu sopstvenu odgovornost i iskljulivo ste u celosti odgovorni za isti.
B. Tajnost
Izričito izjavljujete da ste pročitali i razumeli Odeljak 4. Ovih Uslova, Privatnost podataka. Napominjemo, da imamo pravo da otkrijemo neku informaciju o Vama trećoj strani ako u dobroj veri smatramo da je takvo otkrivanje razumno neophodno zbog (i) preduzimanja aktivnosti protiv ilegalnih aktivnosti; (ii) primenjivanja ili sprovođenja ovih Uslova u celosti i posebno Odeljka Privatnost podataka; (iii) poštovanja sa pravilima zakonskog postupka ili druge državne istrage, kao što je nalog za pretres, sudski poziv i sl. ili sa drugim zakonskim postupkom koji se sprovodi; ili (iv) zaštite prava, reputacije, vlasništva, nas ili naših korisnika, afilijacija ili javnosti. Ako se Servis koristi van teritorije Srbije, saglasni ste da se Vaši lični podaci prenose i procesiraju po zakonima Srbije.
C. Sporovi u vezi sa autorskim pravima i zaštitnim znacima, pravima intelektualne svojine
U slučaju da smatrate da je povređeno neko vaše pravo, molim da nam se obratite pisanim putem uz tačno navođenje povrede u pitanju, kako bi u slučaju da se utvrdi da je povreda izvršena, mogli da postupimo u skladu sa zakonskim propisima. Ujedno, ukoliko smo Vam uputili obaveštenje da ste Vi povredili nečije pravo, imate pravo da nam uputitte kontra informaciju sa navođenjem tačnih detalja oko sadržaja koji ste postavili. Sva obaveštenja možete uputiti na naše kontakt adrese.

9. SUGESTIJE I POBOLJŠANJA
Šaljući nam ideje, sugestije, dokumenta, predloge /u daljem tekstu: Zapažanja/ saglasni ste da (i) vaše Zapažanje ne sadrži bilo kakve poverljive informacije ili svojinske informacije od trećih strana (ii) mi nismo ni pod kakvom obavezom čuvanja tajnosti podataka, izričitom ili pretpostavljenom, u vezi sa Zapažanjem, (iii) možda već posedujemo nešto slično Zapažanju koji ste dostavili, ili je navedeno u procesu razmatranja ili razvoja i (vi) da nam garantujete neopozivu, neisključivu, bez naknade, trajnu, svetsku licencu da koristimo, modifikujemo, objavljujemo, distribuiramo i podlicenciramo Zapažanje.

10. TREĆA STRANA
Servis može uključivati linkove ka drugim web sajtovima ili aplikacijama (svaki ponaosob u daljem tekstu, „Sajt Treće Strane“). kakopedija.com ne kontroliše ili ne odobrava bilo čiji Sajt Treće Strane. Saglasni ste da nismo odgovorni za dostupnost ili sadržaj Sajta Treće Strane. Vaša upotreba Sajta Treće Strane je na sopstvenu odgovornost i rizik.
Neki od servisa omogućenih preko Servisa su obezbeđeni sa trećom stranom i predmet dodatnih uslova ukoliko postoje.

11. ODŠTETA
Saglasni ste da nadoknadite štetu i smatrate kakopedija.com i kakopedija.com entitete neodgovornim, uključujući i troškove, odgovornosti, naknade, od bilo kakvih zahteva učinjenih od strane trećih lica u vezi sa ili koji proizilaze iz: (i) vašeg pristupa ili korišćenja Servisa, (ii) vaše povrede ovih Uslova, ili (iii) povrede učinjene sa vaše strane ili od trećih lica koji koriste vaš nalog, bilo kojih povreda intelektualnih ili drugih prava bilo kojeg lica ili subjekta. Oceni.rs zadržava pravo da o vašem trošku, preuzima isključivu odbranu ili kontrolu zašta se traži od vas da nam date odštetu i saglasni ste da sarađujete sa nama po pitanju odbrane od ovakvih tvrdnji i zahteva. Saglasni ste da nećete samostalno preduzimati bilo koje radnje uključujući i poravnjanja bez prethodne pisane saglasnosti kakopedija.com. kakopedija.com će preduzeti sve razumne napore da vas obavesti o bilo kakvom zahtevu, akciji ili procesu, po dobijanju saznanja o istom.

12. ZAKON I NADLEŽNOST
Na odredbe ovih uslova se primenjuje pravo Republike Srbije, a svi sporovi koji se ne mogu rešiti mirnim putem, biće predmet konačnog rešenja spora pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.
13. prestanak
A. Možete okončati primenu ovih Uslova u bilo koje vreme, zatvarajući vaš nalog, prekidanjem upotrebe Servisa, i dostavljanjem pisanog obaveštenja kakopedija.com. Ako zatvorite Vaš nalog, možemo nastaviti sa objavljivanjem Vašeg Sadržaja gde se isti odnosi na druge korisnike i komentare koje ste postavljali.
B. Možemo zatvoriti Vaš Nalog, suspendovati mogućnost korišćenja određenih delova Servisa, i/ili staviti zabranu na ceo Servis iz bilo kog razloga ili bez razloga, i bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti bilo koje vrste. Bilo koja od ovih akcija Vas može sprečiti da pristupate vašem nalogu, Servisu, Vašem sadržaju ili Sadržaju Sajta, ili bilo kojoj informaciji vezanoj za navedeno.
C. U slučaju prestanka važenja, ili zbog Vas ili zbog nas, odredbe ovih Uslova koje po svom smislu mogu da nadživljavaju prestanak ne remeteći odnose, ostaju na snazi, uključujući i pravo korišćenja Vašeg Sadržaja kako je definisano odredbom 6.

14. OPŠTE ODREDBE
A. Zadržavamo pravo da modifikujemo, ažuriramo ili prestanemo sa Servisom po sopstvenom izboru, u bilo koje vreme, sa ili bez razloga, i bez prethodnog obaveštenja i odgovornosti.
B. Možemo obezbediti slanje obaveštenja, uključujući i ovih koje se odnose na izmenu ovih Uslova, e-mail-om, regularnom poštom, ili komunikacijom preko Servisa.
C. Ovi Uslovi čine celokupan sporazum između Vas i kakopedija.com vezano za korišćenje Servisa, i zamenjuje sve eventualne prethodne dogovore.
D. Ukoliko se ustanovi da je bilo koja odredba Uslova neprimenljiva ili nevalidna, takva odredba će biti ograničena u primeni ili potpuno neprimenljiva u minimalnom obimu neophodnom da bi ostale odredbe Uslova bile primenjene u punoj snazi.
E. Ovi Uslovi nisu prenosivi, niti se mogu ustupiti ili založiti bez prethodne pisane saglasnosti kakopedija.com, ali mogu biti prenosiva ili ustupljena od strane kakopedija.com bez ograničenja. Bilo koje ustupanje koje bi se izvršilo kao povreda ovih Uslova, će biti nevažeće.

Vaša reklama u ovom članku?
Sponzorišite ovaj članak sa reklamom ka vašem sajtu, poslu, ponudi.. Budite brži od vaše konkurencije. Kliknite ovde za više informacija