Kako dobiti Ispis iz bosanskog državljanstva

Koliko državljana Bosne i Hercegovine živi u zemljama koje ne dopuštaju dvojno državljanstvo ?

Po zadnjim podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, broj bh. iseljenika je oko 2 miliona, od toga u državama koje ne dopuštaju dvojno državljanstvo sa državama koje nisu članice Europske Unije (slučaj kakav je kod nas u BiH, te kakav je do nedavno bio u Hrvatskoj, koja je riješila ovaj problem ulaskom u EU)  procentualno je svega oko dva procenta, sa tendencijom smanjenja zbog uvođenja dvojnoga državljanstva od država koje to pravo ranije nisu priznavali, poput Danske.

naslovna 1

Kao advokat sa iskustvom većim od dvije i pol decenije sa državljanstvom BiH – pojasnite nam najnoviju odluku Ustavnog suda BiH koja se odnosi na ukidanje pojedinih članova Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ?

Prvom rečenicom člana I/7.b) Ustava Bosne i Hercegovine propisano je da nijednom licu neće biti arbitrarno uskraćeno državljanstvo Bosne i Hercegovine. Stim u vezi Ustavni sud Bosne i Hercegovine je postupao u okviru svoje nadležnosti,  i ocijenio da odredbe člana 17. i člana 39. stav 1. Zakona o državljanstvu BiH nisu u skladu sa članom I/7.b) i d) Ustava Bosne i Hercegovine jer tim ustavnim odredbama nije utvrđeno da će državljani Bosne i Hercegovine biti lišeni tog državljanstva ukoliko imaju i državljanstvo druge države kojeg se nisu odrekli do datuma određenog osporenim članom, odnosno ukoliko sa tom državom BiH nije zaključila bilateralni sporazum o dvojnom državljanstvu. Prema dosadašnjem zakonu o državljanstvu BiH, osobe koje su ranije stekle državljanstvo neke druge države, trebale bi se do 01.01.2013. godine izjasniti o tome čije državljanstvo žele.

Kao advokat, sigurna sam da volja ustavotvorca, ako ga možemo tako nazvati jer znamo okolnosti donošenja Ustava BiH,  nije bila da izbjeglicama oteža povratak u Bosnu i Hercegovinu. Stoga, Ustavni sud BiH ocjenjuje kao nesporno da bi primjena osporenih zakonskih odredaba izuzetno otežala povratak ove kategorije izbjeglih lica, jer bi im se oduzelo bh. državljanstvo i time bi u matičnoj zemlji postali strani državljani.

Ustav Bosne i Hercegovine nigdje ne propisuje da će se državljani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo druge države morati odreći tog državljanstva ako žele da zadrže (i) državljanstvo Bosne i Hercegovine. Tačno je da Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo druge države pod uvjetom da postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i te zemlje. Međutim, Ustav Bosne i Hercegovine, tačnije član I/7.d), nigdje ne propisuje da će se državljani Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo druge države morati odreći tog državljanstva ukoliko nije zaključen bilateralni ugovor između te države i Bosne i Hercegovine, ako žele da zadrže i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Osporene zakonske odredbe upravo to propisuju, državljanima Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo druge države dosadašnjim se  Zakonom o državljanstvu BiH postavljao uvjet na koji oni ne mogu utjecati. Državljani Bosne i Hercegovine su državljanstvo druge države stekli na osnovu propisa te države, nezavisno od toga da li je Bosna i Hercegovina sa tom državom zaključila bilateralni ugovor (npr: Kraljevina Švedska).

Jedan od najznačajnih izvora u pogledu međunarodnih načela o državljanstvu predstavlja Opća deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine na koju se poziva i u Preambuli Ustava Bosne i Hercegovine. Navedena deklaracija proklamira da svako ima pravo na državljanstvo, te da niko ne smije samovoljno biti lišen svog državljanstva, niti prava da promijeni svoje državljanstvo.

Tendencija ispisa iz Bosanskog državljastva se smanjuje u proteklim godinama ?

U prosjeku se godišnje ispiše iz bosanskog državljanstva svega oko 3.000 ljudi, a iz godine u godinu taj broj postaje sve manji. Države koje su do sada bilo striktno opredjeljenje za jedno državljanstvo poput Danske, sada najavljuju uvođenje dvojnoga državljanstva što je odlična vijest za bosanskohercegovačke državljane u Danskoj. Također,  jako dobra vijest  za naše državljane u Njemačkoj jeste da je Njemačka već uvela dvojno državljanstvo za djecu stranaca pod određenim uslovima – riječ je novi iz 2014 godine odnosno o sporazumu konzervativaca njemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrata o proširivanju mogućnosti dobijanja dvojnog državljanstva za djecu stranaca. Time bi dugogodišnja debata o dvojnom državljanstvu konačno trebala biti završena. Pored toga, Bosna i Hercegovina trenutno pokušava potpisati sporazum o dvojnom državljanstvu sa Norveškom.  Tako  sve veći broj država uvodi mogućnost dvojnog državljanstva, a važno je navesti i to da se, čim Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije, više ni jedno  lice neće morati ispisati iz bosanskog državljanstva, budući da sve navedene zemlje dopuštaju dvojna državljanstva  pod uslovom da je riječ o državljanstvu države koja je članica Europske Unije.

Revizija državljanstva Bosne i Hercegovine je u toku ?

Odjel za reviziju državljanstva – Sektor  za državljanstvo i putne isprave pri Ministarstvu civilnih poslova BiH  zaduženo je  za reviziju državljanstava naturalizovanih lica u periodu od 06. aprila 1992. godine do 01. januara 2006. godine u skladu sa Zakonom o državljanstvu BiH. Za sva naturalizovana lica, za koja je tokom revizije utvrđeno da su državljanstvo stekli na nezakonit način, navedena nadležna tijela BiH su donosila odluke o oduzimanju državljanstva BiH.  Lica  kojima  je oduzeto državljanstvo BiH, shodno zakonskim propisima, imala su pravo na sudsko preispitivanje tako donesenih odluka. Bilo je slučajeva u kojima je Sud BiH svojim odlukama vratio državljanstvo BiH određenom broju naturalizovanih lica kojima su nadležni organi BiH isto oduzeli u prethodnom postupku.

Ona naturalizovana lica kojima je pravosnažnim odlukama oduzeto državljanstvo BiH, postali su stranci u BiH i na njih se, nakon toga, primjenjivao Zakon o kretanju  i boravku stranaca i azilu. Ta lica su imala pravo na boravak, po nekom od osnova za boravak stranaca u BiH, međutim, pojedini stranci koji u određenom zakonskom roku nisu ostvarili zakonski utvrđena prava o boravku stranaca u BiH  ostali su u neregularnom statusu. Za takve strance izricane su mjere protjerivanja iz BiH, među kojima su se nalazila i lica, koja su, po ocjenama Obavještajno – bezbjednosne agecije BiH, bila prijetnja po nacionalnu bezbjednost i javni red, te su stavljana pod nadzor u Imigracioni centar za strance  radi pripreme za deportaciju. U svim navedenim fazama postoje zakonom utvrđeni efikasni pravni lijekovi, koji su od strane istih u  punom  kapacitetu korišteni. Kao praktični primjer navodim da, ukoliko se izrekne mjera protjerivanja stranca iz BiH  te  se lice žali, ona ne može biti izvršena sve dok drugostepeni organ – Ministarstvo bezbjednosti ne potvrdi istu mjeru, kako je to Zakonom i utvrđeno. Kada je u pitanju stavljanje stranaca pod nadzor u Imigracioni centar, postupanje drugostepenog organa – Ministarstvo bezbjednosti  mora donijeti odluku po žalbi u roku od 24 časa. Nadalje, takvi stranci nakon drugostepene odluke imaju pravo tužbe Sudu BiH, koji je dužan da u roku od tri dana donese odluku. Iz navedenog je vidljivo da se u BiH prema strancima primjenjuju efikasni pravni lijekovi i da se prema njima postupa na najhumaniji način.

Da li će biti olakšano vraćanje državljanstva Bosne i Hercegovine u budućnosti ?           

Novim izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, koje su stupile na pravnu snagu, lice kojem je državljanstvo BiH zbog sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države prestalo ispisom iz državljanstva,  moći će  podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak u BiH. To mnogostruko olakšava ponovno sticanje BiH državljanstva  onim licima koja su se morala odreći BiH državljanstva zbog nekog drugog državljanstva, što mnogostruko olakšava proces vraćanja BiH državljanstva u odnosu na dosadašnji zakon o državljanstvu BiH. Imamo puno osoba koje su stekle penziju u inostranstvu i sada su nakon prestanka radnog odnosa odlučili da se vrate u BiH i ovdje ponovno žive, te da vrate i svoje državljanstvo.

Da li se može kupiti pasoš neke EU zemlje ?

Mnoge zemlje prodaju svoje državljanstvo, ali niti jedna tako eficijentno kao Malta. Tamo, naime, bogati stranci bez većih problema i čekanja mogu kupiti maltešku putovnicu, a time i pristup Europskoj uniji. Bruxelles nije nimalo oduševljen time. Malta nije jedina koja daje državljanstvo u zamjenu za novac. Činjenica je da i Portugal, Cipar, Austrija, Velika Britanija,  Bugarska i Belgija nude državljanstvo u zamjenu za investicije. No za razliku od Malte, u ovom zemljama su pravna pravila daleko stroža, rokovi duži, a državljanstvo je obično uvjetovano trajnim nastanjivanjem u dotičnoj zemlji. I svote koje treba investirati su mnogo više: od tri milijuna na Cipru do deset milijuna u Austriji. U Njemačkoj se preko prepreka za stjecanje državljanstva, poput one o najmanje osam godina legalnog boravka, preskače samo u slučajevima da se radi o „iznimnom javnom interesu“, recimo kod vrhunskih sportista.

Uprkos činjenici da je potpisan Sporazum o dvojnom državljanstvu sa susjednim zemljama Srbijom, Hrvatskom ali i Švedskom, postoji određeni broj zahtjeva građana koji žive u tim zemljama  za odricanje od BiH državljanstva, šta mislite o tome:

Takvi zahtjevi se podnose kada ove zemlje zahtijevaju od osoba da se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine  jer zasnivaju radni odnos u nekim djelatnostima – kao što su poslovi bezbjednosti, rad u vojsci, državnoj službi, ministarstvu unutrašnjih poslova i slično. Osobe podnose ove zahtjeve za ispis iz BiH državljanstva iz razloga što zakonodavstva Hrvatske, Srbije, Švedske i drugih zemalja propisuju da lice ima državljanstvo samo one države u kojoj obavlja gore navedenu djelatnost.

„U narodu “ postoji  mišljenje da Bosna i Hercegovina ne dopušta dvojno državljanstvo ?

Ne, to nije tačno, Bosna i Hercegovina dopušta dvojno državljanstvo svojim državljanima, a tu je i moratorij iz 2004.g. na primjenu zakonske odredbe u trajanju od deset godina, koji je donio Ured visokog predstavnika za BiH, koja se odnosi na  spornu zakonsku odredbe o gubitku BiH državljanstva, ukoliko se stekne državljanstvo neke druge države, koja ne zabranjuje dvojna državljanstva. Međutim, neke države EU to ne dopuštaju dvojna državljanstva,  upravo iz toga razloga  naši državljani koji su se već integrisali u stranu državu, proveli određeno vrijeme stalnog boravka u toj državi,  te stekli uvjete za sticanje državljanstva te države, kao zadnji i najbolniji zadatak imaju da se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine, ističe naš sagovornik advokat Alma Prnjavorac.

Šta Bosna i Hercegovina može uraditi da se taj negativni trend ispisa bosanskog državljanstva zaustavi ?

Mnogo toga, a primarno bi bilo ulazak u EU.  Nakon ulaska BiH u EU,  nijedno lice  ne bi moralo da se odrekne BiH državljanstva, a svi oni koji su ga se morali ispisati iz bosanskog državljanstva  imali bi  mogućnost ponovnog vraćanja državljanstva Bosne i Hercegovine.

Međutim, trend ispisa iz BiH državljanstva se smanjuje iz godine u godinu.  Od 2003. godine  kada je broj onih kojima je prestalo BiH državljanstvo bio najveći, svake  naredne godine taj broj je manji, a  posebno olakšanje jeste najava mnogih država da će uvesti mogućnost dvojnoga državljanstva i za države  koje nisu članice  EU.

Kako se u Europskoj uniji definiše državljanstvo u pogledu prestanka državljanstva i sticanja ?

ADVOKAT

Kada su u pitanju stjecanje i prestanak državljanstva, u tom pogledu u unutrašnjem pravu ne postoji državna jednoobrazna praksa. Ipak se mogu razabrati, između ostalog, neka osnovna načela:  da je diskreciono pravo svake države da odredi ko ima pravo na njezino državljanstvo; da država može predviđati svojim zakonima različite uvjete za primanje u svoje državljanstvo i da država ne može ispisati iz državljanstva neko lice suprotno njegovoj volji. Neke države koje imaju brojno iseljeništvo ili svoje etničke pripadnike u susjednim državama  svojim zakonima namjerno dopuštaju stjecanje vlastitog  državljanstva bez obaveze ispis iz državljanstva ranije države. Dalje, u sklopu uređenja odnosa država sljednica nastalih raspadom države prethodnice, ponegdje se dvojno državljanstvo nekih lica dopušta kao političko rješenje.

Evropskom konvencijom o državljanstvu (Odluka o  ratifikaciji navedene konvencije u BiH stupila je na snagu 10. 03. 2008.godine) potvrđeno je  međunarodno pravilo da je ekskluzivno pravo države da prema svom vlastitom pravu odredi ko su njeni državljani. U članu 7. stav 1. tačka a)  navedene konvencije  regulirano je da država ugovornica ne smije predvidjeti svojim unutrašnjim pravom gubitak njenog državljanstva ex lege, osim u slučaju dobrovoljnog stjecanja drugog državljanstva. S druge strane, članom 16. navedene konvencije propisano je da država ugovornica ne treba utvrđivati da je odricanje ili gubitak drugog državljanstva uvjet za stjecanje ili zadržavanje njenog državljanstva u slučaju kada takvo zadržavanje ili gubitak nisu mogući, ili se ne mogu razumno

Može li  se imati i više od dva državljanstva ukoliko je država članica EU?

U pravilu je moguće posjedovati više od dva državljanstva. Teoretski, broj državljanstava nije ograničen ukoliko se radi o državljanstvu  država zemalja članica EU. Postoje  slučajevi  u kojima su građani već rođenjem ili porijeklom građani više država.  Takva osoba se može pobrinuti i za sticanje novog državljanstva, ako ispunjava uvjete propisane zakonom one države čije državljanstvo želi da stekne. Navodi naša sagovornica  Alma Prnjavorac, advokat specijaliziran za pitanje državljanstva.

Koje su to iznimne situacije  u kojima naši državljani imaju pravo da zadrže  svoje BiH državljanstvo, a da  steknu  državljanstvo neke države članice  EU ?

Ukoliko potičete iz zemlje koja svojim građanima zabranjuje ispis iz državljanstva ili kada tako nešto nije predviđeno, ne morate da se odreknete starog državljanstva za sticanje novog ni onda  kada  vam druga država postavlja nerazumne uslove za ispis iz državljanstva. To mogu da budu previsoke administrativne takse.

Vezano za pitanje, šta je razumno za postupak ispisa iz državljanstva, primenjuje se blaži kriterijum za strance koji imaju preko šezdeset godina života. Dvojno državljanstvo se može odobriti i u slučaju  kada biste uslijed ispis iz državljanstva pretrpjeli značajnu ekonomsku ili imovinsku štetu.

Dvojno državljanstvo se može odobriti i ako pripadate izuzetno ugroženoj grupaciji, npr. ako  ste registrovani kao imigrant. Kao državljanin neke od zemalja  članica Evropske unije ili Švicarske, možete biti naturalizovani prihvatanjem dvojnog državljanstva.

Raseljavanje mladih iz Bosne i Hercegovine

Iako nije utvrđen tačan broj građana koji su u posljednjih nekoliko godina napustili Bosnu i Hercegovinu u potrazi za poslom, procjenjuje se da ih se samo u zemlje Europske unije tokom 2008. i 2009. godine odselilo na desetine hiljada. Podatak je to temeljen na izvješćima Europske komisije koja nisu pobrojala iseljenike u Australiju, Sjedinjene Američke Države ili Kanadu. Za razliku od vremena komunističke Jugoslavije, demografski ugroženu Bosnu i Hercegovinu danas napuštaju visokoobrazovani ljudi koji u svojoj zemlji ne mogu dobiti posao ili jednostavno nemaju motivaciju raditi poslove za koje ne vjeruju da će im osigurati bolju budućnost. Sve ih povezuje pesimizam, uvjerenje da neko bolje sutra u Bosni i Hercegovini neće tako brzo svanuti, ali i ambicioznost, ističe za naš list advokat Alma Prnjavorac.

Zakonska odredba je propisana Zakonom o državljanstvu BiH u članu 19:

„1. Državljanin Bosne i Hercegovine koji je napunio osamnaest godina, koji živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države, ili mu je državljanstvo druge države zagarantovano, ima pravo da se ispiše iz bosanskog državljanstva.

  1. Djetetu koje živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je isto zagarantovano prestaje državljanstvo Bosne i Hercegovine ispisom iz bosanskog državljanstva i to na na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo Bosne i Hercegovine prestalo ispisom iz državljanstva BiH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo prestalo ispisom iz BiH državljanstva uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin Bosne i Hercegovine, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo ispisom iz državljanstva BiH, ako je drugi roditelj umro ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili osoba bez državljanstva ili na zahtjev usvojioca ako mu je prestalo državljanstvo BiH ispisom iz državljanstva Bosne i Hercegovine i odnos između usvojioca i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja. Ako je dijete starije od četrnaest godina, zahtijeva se njegov pristanak.
  2. U slučajevima iz stava jedan i dva ovog člana, državljanstvo BiH prestaje fizičkom licu kada Ministarstvo civilnih poslova BiH utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana i stranci uruči rješenje o prestanku državljanstva BiH, ili kad joj ga nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH dostavi podnosiocu“

U kojim državama je dozvoljeno dvojno državljanstvo?

Njemačka

Kada je riječ o dvojnom državljanstvu, Njemačka načelno važi kao prilično restriktivna. Prema principu „izbjegavanja višestrukog državljanstva“, Nijemci se moraju odreći svog državljanstva ako žele uzeti neko drugo. Izuzeci se odnose na državljanstvo zemalja EU-a, Švicarske kao i na djecu i unuke doseljenika. Načelo stjecanja državljanstva rođenjem na njemačkom teritoriju (ius soli) važi uz ograničenja.

U Njemačkoj živi oko 4,3 milijuna ljudi s dva državljanstva ili više njih. Svaki peti građanin turskog porijekla ima i njemačku i tursku putovnicu.

Trenutno se u Njemačkoj gleda oko ukidanja odluke o dvojnom državljanstvu. Još na stranačkom kongresu u decembru kršćanski demokrati su pokrenuli raspravu o mogućim ograničenjima prava na dvojno državljanstvo. Najviše se raspravlja o obvezi opredjeljivanja za jednu putovnicu. Djeca stranaca su po rođenju u Njemačkoj dobivala oba državljanstva, ali su se u dobi od 23 godine morala opredijeliti za jedno od njih. 2014. je velika koalicija odlučila poništiti taj zakon – od tada oni koji su rođeni i odrasli u Njemačkoj mogu i nakon 23. godine života zadržati obje putovnice.

Francuska

Većina država EU-a omogućava stjecanje i posjedovanje dvojnog državljanstva. Tako je i u Francuskoj. Građani te zemlje od 1973. smiju posjedovati dvojno, pa i višestruko državljanstvo. 2009. godine. Francuska se usprotivila članku 1 europskog „Sporazuma  o smanjenju broja dvojnih državljanstava i o vojnoj obvezi građana s višestrukim državljanstvom“. Cilj sporazuma je „smanjenje broj slučajeva višestrukih državljanstava između ugovornih partnera“.

U Francuskoj neograničeno važi ius soli – pravo tla: onaj tko se rodi u toj zemlji, dobiva francusko državljanstvo, neovisno o nacionalnosti roditelja po rođenju.

Švedska

U Švedskoj je dugo važilo pravilo izbjegavanja dvojnog državljanstva kao i u Njemačkoj. Od 2001. je švedskim građanima omogućeno da zatraže neko drugo državljanstvo, a da pritom ne izgube švedsku putovnicu. I obrnuto: doseljenici se ne moraju odreći svog državljanstva. Sociolog Thomas Faist u Švedskoj vidi potencijalni primjer za druge zemlje. Tamo se, kaže, na dvojno državljanstvo ne gleda kao na problem, već više kao na doprinos integraciji. I druge skandinavske zemlje imaju slične regulative: u Danskoj je dvojno državljanstvo dozvoljeno od 2014, a u Finskoj još od 2003. Jedino se u Norveškoj ono odobrava samo u iznimnim slučajevima.

Švedska se smatra uzorom za integraciju doseljenika

Španjolska

Španjolska načelno dozvoljava dvojno državljanstvo doseljenicima iz Portugala, Andore, Filipina, Ekvatorske Gvineje i latinoameričkih zemalja s kojima je sklopila odgovarajuće ugovore. Doseljenici iz drugih zemalja moraju se odreći svog prvobitnog državljanstva ako žele imati španjolsko. Ali,  Španjolcima je dozvoljeno imati dva državljanstva, ukoliko vlastima u roku od tri godine potvrde da žele zadržati španjolsku putovnicu.

Monako i Andora ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo, dok je u Portugalu ono dozvoljeno.

Poljska i drugi

Građanima Poljske zakon u načelu ne dozvoljava posjed dvojnog državljanstva, ali se posjedovanje druge putovnice tolerira. Državljani Poljske ne smiju pritom izbjegavati svoje građanske obveze u Poljskoj pozivanjem na drugo državljanstvo.

Ukrajina ne priznaje dvojno državljanstvo. Prema njezinim zakonima, stranci koji dobiju ukrajinsko državljanstvo moraju se u roku od dvije godine odreći svog starog državljanstva. No, mnoge zemlje srednje i istočne Europe dozvoljavaju dvojno državljanstvo, kao na primer, Češka, Bugarska, Srbija, Rumunjska i Hrvatska.

Vezani tekstovi: Odricanje od bosanskog državljanstva

TAG: ispis iz bosanskog državljanstva,  ispis iz bosanskog državljanstva cijena, ispis iz BiH državljanstva, ispis iz državljanstva BiH, ispis iz bosanskog državljanstva dokumenti, koliko košta ispis iz bosanskog državljanstva, ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine

Zabrana kopiranja članka

Ceo sadržaj ovog članka je vlasništvo sajta Kakopedija.com i autora, ukoliko nije drugačije napisano. Njegovo preuzimanje je uslovljeno Creative Commons 3.0 licencom. Svako kopiranje i korišćenje materijala bez navođenja autora i linka ka izvoru, ili korišćenje u komercijalne svrhe smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskim sankcijama.

Dejan Đorđević

Avatar photo
Završio sam prava i nadam se uspešnoj karijeri u advokaturi. Cilj mi je da na ovom sajtu pomognem drugima koliko je to moguće.

SLIČNO

mobing

Kako prepoznati i sprečiti mobing

Zastrašivanje i maltretiranje je oblik agresivnog ponašanja u kome neka osoba svesno i namerno iz …

Jedan komentar

  1. Hvala na pomoci! Puno mi je znacilo!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *