Privreda

Kako se klasifikuju planovi u preduzeću

poslovi u preduzecu

Osnovni zadatak funkcije planiranja u preduzeću jeste predviđanje i definisanje aktivnosti za određeni vremenski period unapred. Što se same podele planova tiče postoje razne klasifikacije od kojih će ovde biti istaknute najvažnije. Kako se klasifikuju planovi u preduzeću Prema dužini vremenskog perioda na koji se odnose, planovi se dele na dugoročne, srednjeročne i kratkoročne. Dugoročni planovi se obično odnose na …

Pročitaj »

Kako se definišu doprinosi

doprinosi

Mnogi smatraju da su se doprinosi prvi put pojavili u Engleskoj kako bi se prikupila finansijska sredstva za finasiranje izgradnje puteva, morskih brana, mostova i slično tokokm XIII veka. Međutim, u XIX veku dolazi do širenja upotrebe doprinosa za finansiranje izgradnje komunalnih objekata, vodovodne mreže, javne rasvete i tako dalje. Doprinose su prvo plaćali vlasnici imanja pored kojih su prolazili …

Pročitaj »

Kako planirati promet u prodavnici, marketu ili trafici (maloprodaji)

planiranje prodaje

Promet je osnovna poslovna aktivnost maloprodaje, te se može reći da je njegovo planiranje od posebnog značaja za trgovce. Plan prometa će delovati na sve poslovne funkcije u maloprodaji. Eventualne greške u planiranju budućih dešavanja u prometu imaju dubok uticaj i na greške koje će se posledično javiti kod zaliha, nabavke, tropkovima na ukupnu ponudu maloprodaje. Naknadno uočavanje pravog stanja …

Pročitaj »

Kako unaprediti prodaju na tržištu

prodaja na trzistu

Tehnike unapređenja prodaje privlače pažnju i stimulišu tražnju potrošača i tako pomažu ostvarivanje takozvane strategije „vučenja“. Treba privući kupca da kupi nešto. Samim tim ćete i u naprediti svoju prodaju. Kako unaprediti prodaju na tržištu Najčešće korišćene tehnike unapređenja prodaje su kuponi, pokloni, takmičenja, nagradna izvlačenja, besplatni uzorci i specijalni događaji koji privlače pažnju i motivišu potrošače da probaju neki …

Pročitaj »

Kako objasniti karakteristike javnog zajma

javni zajam

Javni zajmovi su do početka XVIII veka zaključivani za potrebe vladarevog dvora, pa su imali i personalni karakter odnosno predstavljali su ličnu stvar vladara. Međutim, sa nastankom dkapitalističkih država dolazi i do promena karakteristika javnih zajmova tako da oni postaju zajmovi države u pravom smislu te reči. Kako objasniti karakteristike javnog zajma Zajmovi danas služe za ubrzanje privrednog razvoja, a …

Pročitaj »

Kako objasniti nužnost akumulacije u robnoj privredi

robna privreda

Akumulacija je proces neprekidnog uvećanja kapitala na račun viška vrednosti. Akumulacija je nužna zbog potreba društvene zajednice i zbog interesa robnih proizvođača. Kako objasniti nužnost akumulacije u robnoj privredi Fondovi akumulacije u preduzeću formiraju se tako što se posle svake prodaje robe izdvaja deo novčanih sredstava iz ostvarenog prihoda za proširenu reprodukciju. Tako akumulirana novčana sredstva predstavljaju novčanu akumulaciju. Ukoliko …

Pročitaj »

Kako definisati industrijski kapital i industrijski profit

industrijski profit

Veoma često čujemo da je osnovni motiv poslovanja u stvari profit. To je u stvari osnovni dohodak kapitaliste. Može se reći da je to preobraženi oblik vrednosti. Kako definisati industrijski kapital i industrijski profit Može se reći da je profit preobraženi oblik viška vrednosti. Višak vrednosti je deo novostvorene vrednosti, a da bi se taj višak vrednosti prisvojio neophodno je …

Pročitaj »

Kako dobiti kvalifikovani elektronski sertifikat

kvalifikovan elektronski sertifikat

Stupanjem na snagu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/2013) morate nabaviti svoj elektronski sertifikat. Poreska prijava za poreze po odbitku u kojoj će se iskazivati podaci o zaradama, naknadama zarada i ostalim primanjima na koje se plaća porez po odbitku, kao i podaci o obračunatom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na …

Pročitaj »

Kako se vrši prevođenje strategije u operativne/taktičke odluke

prevodjenje strategije

Uspeh preduzeća zavisi kako od razvijenih inovacija i kapitalnih investicija, tako i od razvoja nematerijalne aktive. Dugoročni pozitivni rezultati podrazumevaju kapitalizaciju svih mogućnosti koje postoje u nekom preduzeću. Kako se vrši prevođenje strategije u operativne/taktičke odluke Usklađena lista predstavlja recept pomoću kojeg se pravi nova kombinacija resursa koja dovodi do stvaranja dugoročne vrednosti. Ovaj recept dovodi do transformacije materijalne i …

Pročitaj »

Kako definisati paritet i devizni kurs

paritet devizni kurs

Svaka država svoj novčani sistem reguliše zakonom koji je primeren njenom društveno-ekonomskom razvitku. Za plaćanje razlika u međunarodnim ramenama između zemalja, ranije se koristilo zlato. Međutim danas se to koristi u veoma retkim situacijama. Zbog toga država u svojim trezorima mora imati rezerve zlata. Kako definisati paritet i devizni kurs Kupljena roba može se isplaćivati u nacionalnoj valuti prodavca te …

Pročitaj »

Kako objasniti nužnost promene proizvodnog programa u preduzeću

proizvodni program

Proizvodni program je centralni problem politike razvoja proizvodnje preduzeća. Izrada proizvodnog programa treba da bude stalna funkcija u funkcija u preduzeću koja je povezana sa mogućnostima proizvodnje i dinamikom tražnje. Kako objasniti nužnost promene proizvodnog programa u preduzeću Proizvodni program predstavlja skup precizno odredjenih vrsta proizvoda i usluga koje će se proizvoditi i prodavati u odredjenom vremenskom periodu. Asortiman proizvodnje …

Pročitaj »

Kako se deli tržišna struktura

trziste

Tržište je mesto sučeljavanja ponude i tražnje ili ukupnost odnosa ponude i tražnje koji se na određenom prostoru i u određenom vremenskom periodu ispoljavaju u vidu razmene dobara i usluga. Tržište predstavlja dinamičku kategoriju i najpoznatiji ekonomski mehanizam koji se zasniva na opštim i ličnim interesima. Kako se deli tržišna struktura Strukturu tržišta možemo podeliti na savršenu (potpunu) i ograničenu …

Pročitaj »

Kako definisati standardizaciju proizvoda

proizvod

Potrošači nisu u mogućnosti da obave detaljnu stručnu kontrolu proizvoda koje kupuju. Samim tim, oni radije kupuju robu koja je stekla izvestan renome na tržištu. Standardizacija proizvoda je uvedena kako bi se kupci zaštitili od nesavesnih proizvođača i trgovine. Kako definisati standardizaciju proizvoda Standardizacija predstavlja neku vrstu dogovora između kupaca i prodavaca odnosno proizvođača o bitnim karakteristikama proizvoda i usluga. …

Pročitaj »

Kako objasniti monetarne efekte finansijskih inovacija

finansijske inovacije

Inovacije predstavljaju proces pomoću kojeg se ideje transformišu u nove /unapredjene proizvode, usluge ili procese. Suština finansijskih inovacija sastoji se u snažnom jačanju delovanja tržišnog mehanizma u finansijskom sektoru ekonomije. Kako objasniti monetarne efekte finansijskih inovacija Najznačajniji monetarni efekti finansijskih inovacija su: 1) povećana uloga deviznih kurseva kamatnih stopa kao transimisionih mehanizama monetarne politike, 2) povećanje nestabilnosti odnosa izmedju monetarnih …

Pročitaj »

Kako planirati privrednu propagandu u preduzeću

privredna propaganda

Privredna propaganda predstavlja oblik prikazivanja i propagiranja putem sredstava javnog komuniciranja proizvoda potrošačima, sa ciljem da se kod njih razvija potreba za tim proizvodom, kao i podsticaj za kupovinu. Kako planirati privrednu propagandu u preduzeću U savremenim uslovima poslovanja, preduzeću je veoma teško da zadrži svoju poziciju na tržištu. Nauka, tehnika i tehnologija se veoma brzo razvijaju zbog čega ponuda …

Pročitaj »

Kako vršiti istraživanja u preduzeću

Istrazivanja u preduzecu

Naučnoistraživački rad u preduzeću ima za rezultat mnogobrojne nove i unapređene proizvode, efikasnija sredstava za rad i tehnološke procese, bolje materijale, energetske izvore i organizacione metode. Tako da on u savremenim uslovima poslovanja postaje značajan faktor razvoja. Kako vršiti istraživanja u preduzeću Uporedo se može govoriti o istraživanju i razvoju. Smatra se da ulaganje u istraživanje i razvoj predstavlja jednu …

Pročitaj »

Kako objasniti ulogu spoljnih faktora u nacionalnoj privredi

nacionalna privreda

Ni jedna zemlja, nije u mogućnosti da opstane sama, pa samim tim zbog toga mora saradjivati sa drugim zemljama. S toga se kao jedna od glavnih uloga spoljnih fakotra u nacionalnoj privredi izdvajaju uvoz i izvoz. Kako objasniti ulogu spoljnih faktora u nacionalnoj privredi Uvoz je neophodan jer zemlja ne može proizvesti apsloutno sve što joj je potrebno, isto tako …

Pročitaj »

Kako se definiše HACCP standard

haccp standard

HACCP standard je skraćenica od Hazard Analysis Critical Control Point, što bi u prevodu na naš jezik značilo analiza rizika i kritične kontrolne tačke. Predstavlja sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Kako se definiše HACCP standard HACCP omogućava: – identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti u procesu proizvodnje, bilo da je u pitanju hemijski, fizički ili biološki rizik …

Pročitaj »

Kako definisati ekonomiju

ekonomija

Reč ekonomija je grčkog porekla i označava pravila kućnog gazdovanja. Ovaj termin smatra se da je prvi upotrebio antički filozof u svojoj knjizi „Oikonomikus“. Kako definisati ekonomiju Ekonomija je naučna disciplina koja proučava osnovna pravila ponašanja i ekonomske zakonitosti u ekonomskim aktivnostima. Ekonomske nauke čine deo društvenih nauka. Predmet njihovog izučavanja je ekonomska oblast društvenog života. Predmet izučavanja ekonomije jeste …

Pročitaj »

Kako stanovništvo utiče na privredni razvoj

Privredni razvoj

Na privredni razvoj deluju mnogobrojni faktori. Oni potiču iz same privrede, ali i iz drugih delova društva sa kojima je privreda povezana. Jedan od bitnih činioca tog razvoja je i stanovništvo odnosno broj stanovnika jedne zemlje. Kako stanovništvo utiče na privredni razvoj Stanovništvo se javlja kao ulazni element procesa privredjivanja koji učestvuje u radu, ali i kao izlazni element koji …

Pročitaj »

Kako definisati kapital i tržište kapitala

kapital

Kapital je novčani izraz koji vlasniku pruža neku novčanu korist. Kapital znači moć i on se ulaže u investicije radi sticanja profita. Kako definisati kapital i tržište kapitala Osnovni izvor kapitala je akumulacija, a za visoku stopu akumulacije su potrebe finansijske institucije i finansijski instrumenti. Finansijska institucija je posrednik izmedju investitora i vlasnika novčanih sredstava, a finansijski instrumenti su na …

Pročitaj »

Kako se definiše inflacija

Vrlo je teško uspostaviti ravnotežu izmedju raspoložive količine novca i stvarnih potreba za njim. Medjutim ukoliko takva monetarna ravnoteža postoji onda se kaže da postoji stanje potpune likvidnosti. U praksi se to retko dešava-čak ne postoji ni u razvijenim zemljama. Kako definisati inflaciju Inflacija je stanje narušene monetarne ravnoteže u kome se javlja veća količina novca u opticaju od potrebne …

Pročitaj »

Kako funkcioniše proces upravljanja u preduzećima

Menadžment je aktivnost kojom se vrše određene funkcije sa ciljem da se obezbede, rasporede i iskoriste ljudski napori i fizički resursi kako bi se ostvario određeni cilj. Radi se o sledećim funkcijama: planiranje, organizovanje, kadrovska politika, vođenje i kontrola. Kako funkcioniše proces upravljanja u preduzećima Planiranje Planiranje podrazumeva biranje efikasnog pravca delovanje između više alternativa. Ljudi koji se bave menadžmentom …

Pročitaj »

Kako definisati privredni sistem

Svi privredni subjekti u državi rade kako bi obezbedili sredstva za život tj.opstanak. Prostor na kome se radi je institut okruženja. Na tom okruženju vladaju norme koje se javljaju u vidu privrednog sistema. Kako definisati privredni sistem Privredni sistem je deo sistema jedne države i on je skup svih subjekata u državi, skup medjusobnih veza, a može biti i skup …

Pročitaj »

Kako se definišu pijace

Pijace su specijalizovano određena mesta u gradovima ili manjim naseljima u okviru kojih individualni poljoprivredni proizvođači nude svoje proizvode neposrednim potrošačima tj. stanovništvu. Kako se definišu pijace Radi se o komunalnim ustanovama koje imaju: tačno utvrđeno radno vreme utvrđen prostor prodajnu opremu odnosno tezge koje su u skladu sa sanitarnim i poslovnim standardima. Robu na pijaci mogu prodavati: trgovinske organizacije, …

Pročitaj »

Kako se definiše ekonomska politika

Ekonomska politika predstavlja skup mera, mehanizama i instrumenata koje država koristi da bi ostvarila ekonomske ciljeve. Kako se definiše ekonomska politika Sastavni delovi ekonomske politike odnosno njeni osnovni delovi su: 1) ciljevi 2) subjekti 3) instrumenti Postoje 4 osnovna cilja svake države, a to su: privedni rast, puna zaposlenost, stabilnost tržišta i cena i ravnoteža spoljno-trgovinskih odnosa sa inostranstvom odnosno …

Pročitaj »

Kako se definišu istraživanja u preduzeću

Naučno-istraživački rad ima za rezultat veliki broj novih i unapredjenih proizvoda, efikasnija sredstva za rad, bolje materijale, energetske izvore i organizacione metode. Pa samim tim postaje značajan faktor razvoja preduzeća. S toga se uporedo može i govoriti o istraživanju i razvoju nekog preduzeća. Kako se definišu istraživanja u preduzeću Istraživanje je planska aktivnost koja ima za cilj nova znanja iz …

Pročitaj »

Kako se definiše poljoprivreda

Poljoprivreda se odredjuje kao privredna delatnost u kojoj se korišćenjem zemljišta, gajenjem korisnih biljaka i životinja dobijaju proizvodi koji zadovoljavaju neku potrebu. Kako se definiše poljoprivreda Poljoprivreda ispunjava brojne zadatke: obezbedjuje hranu obezbebedjuje sirovine za mnoge oblasti preradjivačke industrije (proizvodnju prehrambenih proizvoda, duvansku industriju…) obezbedjuje sirovine za zanatstvo uslovljava razvoj industrije deluje na bilans spoljno-trgovinske razmene (stvara znatan deo proizvoda …

Pročitaj »

Kako definisati internu komunikaciju u ustanovi

Interna komunikacija u ustanovi predstavlja unošenje informacija u ustanovu i prenošenje informacija po službama, npr. Doma zdravlja. Razmenjivanje informacija i ideja unutar ustanove. Odgovorni za prenos informacija su: direktor, načelnici službi, šefovi nižih organizacionih celina, lice zaduženo za odnose sa javnošću i svi zaposleni koji razmenjuju informacije i ideje, unose informacije u ustanovu i prenose po službama Doma zdravlja. Kako …

Pročitaj »

Kako se definiše razvojna politika preduzeća

Usmeravanje razvoja je danas postalo neminovna potreba savremenog društva i javlja se u svim preduzećima, kao i u svim zemljama. Planiranje razvoja se realizuje kroz vodjenje odredjene politke, koja je na nivou jednog društva ekonomska politka, a na nivou preduzeća poslovna politika. Kako se definiše razvojna politika preduzeća O dugoročnoj poslovnoj politici može da se govori kao o razvojnoj politici. …

Pročitaj »

Kako objasniti pojam mera agrarne politike

Agrarna politika je onaj deo ekonomske politike jedne nacionalne ekonomije ili širih integracija koje je usredsredjen na usmeravanje razvoja poljoprivrede i sa njom neposredno povezanih aktivnosti i po različitim osnovama. Kako objasniti pojam mera agrarne politike Agrarnu politiku čini nekoliko medjusobno povezanih elemenata: a)cilj agararno-političke aktivnosti b)sredstva c)mere i d)metode delovanja. Svi oni deluju u odredjenom prostoru i vremenu, Sa …

Pročitaj »

Kako praviti razliku između rasta i razvoja preduzeća

Veoma često ljudi se zbune tako što poistovećuju ova dva pojma. Medjutim radi se o povezanim ali različitim pojmovima. Kako praviti razliku između rasta i razvoja preduzeća Pod rastom preduzeća se podrazumevaju promene u njegovoj veličini. Ove promene su uslovljene kako internim, tako i eksternim faktorima odnosno tržišnim, tehničko-tehnološkim i društvenim faktorima.Osnovni elementi rasta su : 1) ciljevi rasta i …

Pročitaj »

Kako osnovati radnju

Najpre da napišem da je osnivanje radnje vrlo ozbiljan posao koji treba da se obavi prema nekom već utvrđenom redu. Sama procedura je u polednjih nekoiliko godina prilično pojednostavljena tako da ovaj posao može da obavi svako fizičko lice koje je sposobno da se bavi preduzetništvom. Kako osnovati radnju Registraciju radnje obavljate u nadležnoj Poreskoj upravi (PU) i Agenciji za …

Pročitaj »

Kako agromarketing utiče na unapređenje proizvodnje i plasmana hrane

Postoje razne definicije agromarektinga. Medjutim ja ću reći da je marketing u stvari jedan integralni savremeni poslovni sistem koji ima za cilj da planira i proizvodi kvalitetan prozivod, odredi cenu tog proizvoda, da promoviše i distribuira proizvod potrosaču koji je u skladu sa njegovim potrebama i željama ,a da se pritom ostvari ekonomski i ekološki profit. Medjutim pitanje se postavlja …

Pročitaj »